Eet Lokaal!

Het platform dat de consument
en de lokale producent verbind

Gebruiksvoorwaarden

1. BIJZONDERE VOORWAARDEN

Deze speciale voorwaarden zijn van toepassing op diensten, hieronder beter beschreven, die worden verschaft door de S.P.R.L. SLB (hierna "GLA", waarvan de maatschappelijke zetel te 4910 Theux, Route Fraineux 5, in het nummer 0677.467.992 aan de ECB geregistreerde) via haar 'Eat Local' platform en de verschillende toepassingen die daaraan zijn gekoppeld (hierna 'het platform').

Het doel van deze speciale voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden van het Platform te laten beheersen door ambachtslieden en kleine producenten die van plan zijn hun producten te promoten en aan te bieden (hierna "de Producent (en)").

De betrekkingen tussen SLB en de Producenten worden dus, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden, beheerst door de volgende documenten:

 • Deze speciale voorwaarden;
 • Indien van toepassing, en voor zover de bijzondere voorwaarden daarvan niet afwijken, voor de algemene verkoopvoorwaarden van SLB;
 • Het producenten manifest, verkrijgbaar op ...;
 • Door het vakje aan te vinken met vermelding van de acceptatie van de voorwaarden bij registratie op het Platform, verklaart de Producent deze te hebben gelezen en geaccepteerd zonder voorbehoud; het is een voorwaarde voor de validatie van zijn registratie.

Elk gebruik van het Platform als Producent impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke instemming van de Producent met deze speciale voorwaarden.

Elke wijziging van de onderhavige voorwaarden zal binnen 48 uur na kennisgeving van de aangebrachte wijzigingen tegen de Producenten kunnen worden ingediend.

2. PRODUCENTEN

Met "Producent", zoals hier gebruikt, moet worden begrepen:

 • Elke natuurlijke of rechtspersoon die namens deze een beroepsactiviteit in de landbouw uitoefent in een eenheid of in eenheden van productie, veredeling of teelt van land- of tuinbouwproducten, met inbegrip van de verwerking en / of afzet van hun producten;
 • Alle natuurlijke of rechtspersonen die een professionele activiteit van voorbereiding, verwerking en / of commercialisering uitvoeren van producten die rechtstreeks afkomstig zijn uit de landbouwsector en waarvan het maatschappelijk doel voornamelijk betrekking heeft op de landbouw, de tuinbouw of de fokkerij.

SPRL SLB heeft de website "Eat Local" ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel een verantwoorde kwaliteitslandbouw te bevorderen en lokale economieën te stimuleren door een duurzame korte keten te ontwikkelen.
Het platform "Eat Local" biedt producenten die zich abonneren op de aangeboden diensten de mogelijkheid direct in contact te staan met de consument.

De producenten die geregistreerd staan op de site "Eat Local" verplichten zich om op de meest beperkt mogelijke manier niet-natuurlijke producten te gebruiken en om op een duurzame en eerlijke manier te werken.Door zich te abonneren op de diensten aangeboden door Mangez Local verbindt elke betrokken producent zich ertoe om de volgende principes te respecteren:

 • Enkel verse producten te koop aan te bieden;
 • Enkel producten van eigen lokale productie te koop aanbieden en niet optreden als tussenpersoon voor andere producenten of wederverkopers;
 • Enkel producten te koop aanbieden van een onderbouwde, verantwoordelijke, duurzame en milieuvriendelijke landbouw of vee;
 • Wees transparant over de gebruikte productiemethoden en ingangen.

3. DIENSTEN

SLB heeft de website "Eat Local" ontwikkeld en opgezet met als doel een onderbouwde, verantwoordelijke en kwaliteitsvolle landbouw te bevorderen en lokale economieën te stimuleren door solidariteit en duurzame korte keten te ontwikkelen.

Het door SLB ontwikkelde Platform maakt het mogelijk om kleine lokale landbouwproducenten en consumenten met elkaar te verbinden door Producenten hun activiteit te laten promoten en hun producten te koop aan te bieden.

De Producent die toegang wenst te hebben tot het Platform moet voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in het producenten charter en inschrijven op een vast jaarabonnement.

Elk begonnen jaar is volledig verschuldigd.

4. RESPECT VOOR WETGEVING

De Producenten verklaren volledig geïnformeerd te zijn en aanvaarden uitdrukkelijk dat de activiteiten van Producent commerciële activiteiten zijn die de onderwerping aan wettelijke, boekhoudkundige, fiscale en sociale normen vereisen die inherent zijn aan alle professionele activiteiten.

De producent verklaart daarom te voldoen aan alle wetten en voorschriften die hem respecteren vanwege zijn activiteit in het kader van de uitoefening van een commerciële activiteit, en in het bijzonder:

 • Om aan alle declaratie verplichtingen in het bijzonder administratieve, sociale en fiscale aard te voldoen;
 • Om met name te respecteren, zonder dat deze lijst volledig is, gelden alle geldende wetten en regels die van toepassing zijn in het land waar het zijn activiteiten uitoefent met betrekking tot:
  • de presentatie van de verkochte producten, de verpakking en etikettering ervan, de vaststelling gezondheid en veiligheid, inclusief de productie, verwerking, verpakking, transport, opslag en distributie van producten;
 • Om alle belastingen, rechten en heffingen te betalen in verband met zijn activiteit.

5. VERPLICHTINGEN VAN PRODUCENTEN

Elke producent die het platform gebruikt, verbind zich ertoe:

 • Geen gebruik te maken van de ruimten waarin zij inhoud kan uitzenden om SLB of derden te kleineren, schaden, in diskrediet te brengen, te verzwakken, of prijsvergelijkingen tussen haar producten en de producten van andere aanwezige producenten te verspreiden;
 • Om de producten die het verkoopt te beschrijven en om systematisch hun prijzen in euro aan te geven, met vermelding van het tarief en het btw tarief.
 • Het Platform te gebruiken in overeenstemming met het recht dat van toepassing is op de transacties die het via deze verricht, met name met betrekking tot de rechten van de consument (bijv. Mogelijk intrekkingsrecht, enz.) Of de specifieke regels die van toepassing zijn op de verkoop van bepaalde producten (bijvoorbeeld alcoholen, parfums, voedingsmiddelen, enz.);
 • Om zijn betalingsverplichting jaarlijks na ontvangst van de factuur na te komen.
 • SLB behoudt zich het recht om een producent uit te sluiten die gebruik maakt van de portal die niet voldoet aan zijn doelstellingen, die willens en wetens onjuiste informatie verstrekt of die SLB, een andere producent, ernstig kan misleiden of schaden. , een platform gebruiker of een derde partij, of
  voor wie herhaaldelijke klachten over wangedrag hem zouden bereiken. Uitsluiting kan niet plaatsvinden zonder een eerste hoorzitting van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

SLB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de niet-naleving van enige regelgeving door de producenten, die verklaren SLB te verzekeren van de schadelijke gevolgen die eraan verbonden kunnen zijn.

SLB is gebonden door een middelen verbintenis en heeft geen controle over de kwaliteit,
veiligheid, beschikbaarheid van de producten of de nauwkeurigheid van de advertenties geplaatst door de producenten.

SLB is niet aansprakelijk voor enige schending van enige van haar verplichtingen in verband met een verkoop die met behulp van het Platform is gedaan en komt niet tussen in geschillen die ontstaan tussen partijen bij een verkoop.
SLBis niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect voortvloeit uit een onderbreking van haar Platform.

7. ONLINE VERKOPEN

Het platform dat beschikbaar is voor kopers maakt alle fasen van een online verkoop mogelijk, namelijk: selectie van producten door de koper, creatie van een virtueel winkelwagentje, berekening van het te betalen bedrag inclusief btw, toepassing van de verkoopvoorwaarden, bevestigingsmail, etc.

Het staat de producenten vrij om op deze online verkoop hun eigen verkoopvoorwaarden toe te passen, waaraan de transactie ondergeschikt is.

De producenten zijn als enige verantwoordelijk voor het beheer en de opvolging van hun bestellingen en de wijze van levering van de gekochte producten, tot volledige beschikking van SLB.

Veilige betalingen moeten worden gedaan met behulp van een van de online betaalmethoden die compatibel zijn met het platform.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

De database, de illustraties, de logo's, de documenten, de grafische lijn, de computertoepassingen en, in het algemeen, de inhoud van de site en de onderliggende technologie worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. De informatie en applicaties mogen door de geregistreerde gebruikers en producenten alleen worden gebruikt voor het doel en de manier waarop deze worden verstrekt. Elke andere vorm van gebruik, elke reproductie van samenstellende elementen en alle afgeleide creaties zijn ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SLB, die de enige eigenaar van de rechten is.

9. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de uitvoering van de huidige gegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot
de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Elke gebruiker heeft beperkte toegang tot de gegevens die hen aanbelangen. Deze gegevens hebben, op niet-limitatieve wijze, betrekking op de gedetailleerde informatie van het identificatieformulier en de informatie die, al naar gelang het geval, betrekking heeft op lopende of in het verleden afgesloten contracten, geplaatste bestellingen en ontvangen en / of ontvangen aankondigingen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan hij de gegevens van zijn persoonlijke bestand direct beheren en bijwerken of corrigeren en de voorgestelde aanvragen voor contractering gebruiken.

SLB biedt wereldwijde tracking van gegevens van gebruikers en hun markten, en mag deze gegevens gebruiken voor statistieke doeleinden in het bijzonder om de evolutie van het aanbod en de vraag en het gebruik van de site te volgen, en verbeteringen aan te brengen. Zij neemt de nodige maatregelen om de privacygegevens, van elke verkoper en gebruiker te waarborgen?

Producenten komen overeen dat de data van hun gebruikers kunnen worden gebruikt als onderdeel van de uitvoering van dit document.

worden beschouwd als basisgegevens : naam, adres dat gekopppelt is aan de geo locatie app, de contactgegevens, activiteit, productgegevens (in geval van de producent) ,collectieve merken en certificeringen, evenals de mogelijke website. De andere gegevens kunnen in overeenstemming
met SLB worden toegevoegd.

10. DIVERSE BEPALINGEN

Belgische wetgeving is hier van toepassing.

Als een van de bepalingen hiervan om welke reden dan ook ongeldig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Elk geschil dat voortvloeit uit de uitvoering of interpretatie van deze geschenken valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik I.

Download onze mobiele app

btn apple store btn google play